Podmínky pro pronájem plošin

 1. Pronajímatel předá plošinu zákazníkovi v řádném technickém stavu – toto potvrdí zákazník v okamžiku převzetí svým podpisem na předávacím protokolu a nájemní smlouvě
 2. Podepsáním nájemní smlouvy a předávacího protokolu zákazníkem, resp. jím pověřenou osobou, přechází veškerá odpovědnost za možné ohrožení spojené s provozem /převozem/ plošiny na zákazníka.
 3. Zákazník  je povinen zajistit, aby plošina byla používána v souladu s návodem k obsluze a platnou ČSN 275004 (EN280). Zákazník se zavazuje zabezpečit obsluhu plošiny kvalifikovanými pracovníky, kteří vlastní písemné oprávnění (průkaz obsluhovatele) a dodržují bezpečnostní předpisy stanovené pro obsluhu plošin a kteří jsou zaškolení pro práci na plošině.
 4. Zákazník je oprávněn používat plošinu pouze v terénu odpovídajícímu uváděným hodnotám na typovém štítku plošiny (zpevněné plochy aj.).
 5. Zákazník je povinen informovat pronajímatele o změně stanoviště plošiny nejpozději den před zamýšlenou změnou.
 6. Zákazník není oprávněn dát plošinu dále do podnájmu.
 7. Je zakázáno ji používat jako zdvihací zařízení, pro tahání apod.
 8. Je-li nasazení plošiny nutno zajistit eventuální speciální povolení /např.uzávěrky komunikací apod./ musí toto zajistit zákazník.
 9. V případě provádění hrubých prací, je třeba plošinu zakrýt a chránit /při malování, svařování apod./. V případě jakéhokoli znečištění nebo poškození bude plošina uvedena do původního stavu,  v opačném případě bude plošina uvedena do původního stavu, v případě její uvedení do původního stavu bude zákazníkovi vyfakturováno.
 10. V případě, že zákazník nebude moci plošinu využít v důsledku počasí nebo jiných důvodů, které pronajímatel nemůže ovlivnit, půjde doba výpadku k tíži zákazníka.
 11. Škody způsobené plošinou nebo na plošině po dobu nájmu jdou k tíži zákazníka.
 12. U škod, které vznikly jízdou s předmětem smlouvy třetími, ručí zákazník. V případě nehod a jiných škod ručí zákazník zásadně za všechny škody způsobené nehodou na plošině, jakož i za škodu za její výpadek. Pokud způsobily škodu výlučně, převážně nebo ji spoluzavinily třetí osoby, postupujeme naše nároky na zaplacení škody proti třetí straně výlučně na zákazníka, včetně event. dalších nároků.
 13. Přechod odpovědnosti končí pro zákazníka řádným předáním plošiny a podepsáním protokolu o zpětném předání /navrácení/ plošiny pronajímateli.
 14. Zákazník je povinen plošinu chránit zejména před zničením, poškozením, nadměrným opotřebením, odcizením. Zákazník odpovídá za škodu na plošině vzniklou porušením uvedených povinností. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k věcem za účelem kontroly, zda zákazník užívá plošinu řádným způsobem.
 15. Zákazník je povinen předat plošinu úplnou, čistou a v řádném technickém stavu s přihlédnutím k běžnému opotřebení. V případě, že zákazník tuto povinnost nesplní, je zákazník povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu /zejména náklady na opravu, čištění a ušlé nájemné po dobu opravy nebo čištění/.
 16. V případě jakékoliv nehody, ztráty či odcizení je zákazník povinen informovat Policii ČR.
 17. V případě, že zákazník poruší, ustanovení těchto podmínek, je pronajímatel oprávněn okamžitě vypovědět smlouvu a plošinu zákazníkovi odebrat bez jakékoli náhrady, i finanční.

© Všechna práva vyhrazena Osvětlení s.r.o. - Pracovní a montážní plošiny

webdesign ANTstudio.cz